Program

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN.

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy program wychowania przedszkolnego „Rozwój – wychowanie – edukacja” wydawnictwa Nowa Era, autorstwa Anny Stalmach – Tkacz, Kariny Mucha.

Program jest całkowicie zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. – Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356). Program jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym,a zawarte w nim treści programowe są adresowane do wszystkich grup wiekowych, z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci zdolnych.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna

Na drodze do dobra, prawdy i piękna – słynnej Platońskiej tria-dy, która została wpisana w podstawę programową – idziemy krok w krok z dzieckiem, które rozwijając się, potrzebuje na-szego wsparcia w rozwoju, wychowaniu i edukacji:ROZWÓJ – odgrywa kluczową rolę w diagnozie, plano-waniu pracy z dzieckiem, oddziaływaniu kompensu-jącym i wspierającym dziecko ze względu na jego indywidualne możliwości i potrzeby.WYCHOWANIE – determinuje organizację współ-pracy z rodzicami, metody i formy odziaływań w czasie zajęć z dziećmi w kontekście przyjętego systemu wartości, a także w kontekście wskazanych wymagań podstawy programowej. EDUKACJA – jest oparta na wiedzy uzyskanej dzięki diagnozie rozwoju, wspomagana przyjętymi sposobami oddziaływań wychowawczych, w tym współpracy z domem ro-dzinnym, dostosowana do wymagań wypływających z podstawy programowej, a przy tym musi dawać gwarancję sukcesu każdemu dziecku mającemu rozpocząć naukę w szkole.U podstaw programu leży m.in. przekonanie, że wychowanie i edukacja małego dziecka z roku na rok staje się coraz większym wyzwaniem dla polskich nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy uważnie obserwując rozwój swoich wychowanków, zastanawiają się nad tym, jak przygotować dzieci na kolejne zmiany w bardzo szybko rozwijającym się świecie, pomagając im równocześnie funkcjonować tu i teraz. Świat dziecka w wie-ku przedszkolnym jest złożony z dwóch najważniejszych sfer: domu rodzinnego i przed-szkola.

Realizując treści programowe pracujemy w oparciu o innowacyjne metody i autorskie programy:
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- (czytaj więcej…) metoda ta uczy współdziałania, kształtuje świadomość własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętność dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi. Wspomaga rozwój dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy. Kształtuje poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwija zaufanie do partnera.
• Kinezjologia edukacyjna Paul Dennison – (czytaj więcej…)gimnastyka mózgu zajmuje się ruchami, które zwiększają ilość połączeń nerwowych między prawą i lewą półkulą dzięki czemu poprawia się jakość pracy mózgu. Same tylko ruchy naprzemienne powodują, że przepływ informacji z jednej półkuli mózgowej do drugiej następuje 28 razy szybciej.
• Polisensoryczne – Metoda Dobrego Startu(czytaj więcej….) Celem metody jest kształcenie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Ćwiczenie przygotowują do nauki czytania i pisania. Metoda wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych i dotykowo – kinestetycznych.

Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej (to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Poprzez ruch uaktywniają się zmysły, dzięki którym poznajemy otaczający świat).
• Dziecięca matematyka Edyta Gruszczyk – Kolczyńska –(czytaj więcej…) „To jest piękna, odkrywcza zabawa a jednocześnie dokładnie określone ćwiczenia, podawane w przyjaznej formie (…). W edukacji matematycznej najważniejsze są emocje. ” (wywiad z prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńską, Wiedza i Życie nr 9/2001). Metoda zatem wspomaga rozwój umiejętności matematycznych i uczy dzieci radzenia sobie z emocjami.
• Pedagogika zabawy (czytaj więcej….) jest to metoda ułatwiająca pracę z grupą, proces uczenia. Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością.

Dzieci w Przedszkolu „Promyczek” objęte są opieką i pomocą specjalistów.Pomoc psychologa i logopedy skierowana jest również do Rodziców w formie indywidualnych konsultacji , porad a także warsztatów i spotkań.

LOGOPEDA Adriana Nowicka
Mowa dziecka w istotny sposób wpływa na całokształt jego rozwoju, jak również jego powodzenia przedszkolne i szkolne. Służy przede wszystkim do nawiązywania kontaktów społecznych. Pod koniec wieku przedszkolnego dziecko powinno mieć dobrze opanowany język, przynajmniej w takim stopniu, by pozwolił na poprawne komunikowanie się z otoczeniem. Konsekwencje wadliwej wymowy przejawiają się zarówno w sferze poznawczej jak i emocjonalnej, co dodatkowo utrudnia osiąganie sukcesów szkolnych. Młodszy wiek szkolny to właściwie ostatnia chwila na reakcję rodziców oraz nauczycieli, a także udzielenie pomocy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa diagnoza i terapia logopedyczna. Najlepiej jeśli pomoc logopedyczną trzyma dziecko jak najszybciej.

Logopeda w celu osiągnięcia sukcesów w terapii aktywnie współpracuje z nauczycielami oraz rodzicami.

Do głównych zadań i celów terapii logopedycznej należą:
• przywracanie mowy, która się nie wykształciła,
• kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej,
• doskonalenie wymowy już ukształtowanej,
• stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
• wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń

W celu ich realizacji tworzy się indywidualny program terapeutyczny dla każdego dziecka.

PSYCHOLOG Justyna Zdrojewska
W naszym przedszkolu psycholog wspomaga :
• DZIECI (4-5 latki ) – grupowymi warsztatami psychologicznymi wspierającymi rozwój emocjonalno – społeczny. Warsztaty te mają na celu:
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
– doskonalenie umiejętności nazywania emocji własnych i innych osób
– ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z „trudnymi” emocjami
– doskonalenie umiejętności przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad
– rozwijanie umiejętności stosowania się do poleceń, szczególnie tych, które są kierowane do grupy
– doskonalenie umiejętności współpracy w parach i w zespole
– wdrażanie do wyrażania i obrony własnego zdania
– podnoszenie samooceny dzieci i ich poczucia własnej wartości
– rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
– jasnego wyrażania swoich myśli i słuchania rozmówcy
• NAUCZYCIELI – w pracy opiekuńczo – wychowawczej
• RODZICÓW – spotkaniami na indywidualnych konsultacjach, a także prowadząc różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej (spotkania warsztatowe).