Język angielski Sylwia Kopernik

Nauka języka angielskiego w naszym przedszkolu opiera się przede wszystkim na zabawie, dzięki czemu jest on przyswajany szybko i naturalnie. Daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i ułatwia naukę w późniejszej edukacji szkolnej.

Nauczyciel języka angielskiego przebywa z dziećmi 6 godzin dziennie. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim odbywa się w formie zajęć dydaktycznych oraz w różnych sytuacjach życia codziennego.

Zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego odbywają się codziennie. Prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: 3 i 4-latki 20 minut dziennie oraz 5 i 6-latki 30 minut dziennie. W tym czasie dzieci uczestniczą w różnych grach i zabawach językowych, wspólnej lekturze książeczek, odgrywają scenki i dialogi, uczą się rymowanek, piosenek i prostych wierszyków w języku angielskim.

Wykorzystywane metody podczas zajęć (źródło Nowa Era):

  • Metoda naturalna (The Natural Approach) oparta na podobieństwie uczenia się języka obcego do sposobu, w jaki małe dzieci przyswajają język ojczysty. Polega ona na takim kreowaniu wypowiedzi, aby ich ogólny sens był zrozumiały ze względu na przejrzystość sytuacji. Nauczyciel posługuje się prostym językiem, mówi o tym, co znajduje się „tu i teraz”, stosuje język ciała oraz wyrazistą mimikę i gestykulację, a także wielokrotnie powtarza wypowiedzi. Zakłada się, że dziecko samo wyznaczy moment, w którym będzie gotowe do pierwszych prób mówienia.
  • Metoda bezpośrednia (konwersacyjna) polegająca na zachęcaniu ucznia do uczestnictwa w naturalnych rozmowach w języku obcym (w omawianym wypadku będzie to sytuacja rozmowy dorosłego z dzieckiem). Naturalną pomocą jest kontekst i sytuacja, w której odbywa się rozmowa. Nie stosuje się systematycznego uczenia gramatyki, słownictwa ani wymowy, a w toku rozmowy – nie poprawia popełnionych przez ucznia błędów.
  • Metody audiolingwalna i audiowizualna, w których celem nauki jest opanowanie w pierwszej kolejności umiejętności słuchania i mówienia poprzez wykształcenie różnych nawyków. Aby to osiągnąć, używa się techniki mechanicznego, bezrefleksyjnego powtarzania, zapamiętywania i utrwalania ćwiczonego materiału. W metodzie audiowizualnej reakcję językową wyzwala bodziec w postaci np. obrazka. Właściwa odpowiedź jest wzmacniana pochwałą lub nagrodą.
  • Metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Response) polega na prostych poleceniach wydawanych przez nauczyciela, na które uczeń reaguje całym ciałem. Za reakcję uważa się niewerbalne odpowiedni ucznia na pytania lub zalecenia. Celem jest zwiększenie efektywności nauki poprzez uruchomienie zarówno lewej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za język i mowę, jak i prawej, która steruje ruchem.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się także w każdej sytuacji i momencie pobytu dziecka w przedszkolu: podczas swobodnej zabawy, spożywania posiłków, odpoczynku, uroczystości przedszkolnych, wycieczek, ubierania i rozbierania się, czynności higienicznych, pobytu w ogrodzie przedszkolnym oraz spacerów. Sytuacje te stwarzają możliwości do utrwalenia i zastosowania poznanych przez dzieci słów i zwrotów.

Ponadto dzieci:

  • poznają kulturę Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych poprzez uczestniczenie w zajęciach na temat świąt typowych dla tych krajów m.in. Halloween, Walentynki, Dzień Świętego Patryka,
  • biorą udział w porannym czytaniu książeczek po angielsku (2 razy w tygodniu),
  • prezentują swoje umiejętności językowe podczas różnych uroczystości przedszkolnych.