Program

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN.

W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy program wychowania przedszkolnego „Od nauki do zabawy” wydawnictwa Nowa Era, autorstwa Anny Pawłowskiej – Niedbały, Doroty Kucharskiej, Justyny Święcickiej, Eweliny Wilkos.

Program stawia dziecko w centrum zainteresowania, dostosowując treści do jego potrzeb i możliwości. Stawia na stwarzanie warunków do inicjatywy i samodzielnych doświadczeń, podążaniu za dzieckiem. Wspomaga szczególne uzdolnienia, wspiera dziecko pracujące szybciej, jak i dziecko z deficytami pracujące wolniej. Motywuje do działania, doświadczenia, badania, różnych form aktywności, bo dzięki temu dzieci najlepiej poznają i rozumieją siebie i świat.

Realizując treści programowe pracujemy w oparciu o innowacyjne metody i autorskie programy:
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- (czytaj więcej…) metoda ta uczy współdziałania, kształtuje świadomość własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętność dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi. Wspomaga rozwój dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy. Kształtuje poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwija zaufanie do partnera.
• Kinezjologia edukacyjna Paul Dennison – (czytaj więcej…)gimnastyka mózgu zajmuje się ruchami, które zwiększają ilość połączeń nerwowych między prawą i lewą półkulą dzięki czemu poprawia się jakość pracy mózgu. Same tylko ruchy naprzemienne powodują, że przepływ informacji z jednej półkuli mózgowej do drugiej następuje 28 razy szybciej.
• Polisensoryczne – Metoda Dobrego Startu(czytaj więcej….) Celem metody jest kształcenie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Ćwiczenie przygotowują do nauki czytania i pisania. Metoda wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych i dotykowo – kinestetycznych.

Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej (to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Poprzez ruch uaktywniają się zmysły, dzięki którym poznajemy otaczający świat).
• Dziecięca matematyka Edyta Gruszczyk – Kolczyńska –(czytaj więcej…) „To jest piękna, odkrywcza zabawa a jednocześnie dokładnie określone ćwiczenia, podawane w przyjaznej formie (…). W edukacji matematycznej najważniejsze są emocje. ” (wywiad z prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńską, Wiedza i Życie nr 9/2001). Metoda zatem wspomaga rozwój umiejętności matematycznych i uczy dzieci radzenia sobie z emocjami.
• Pedagogika zabawy (czytaj więcej….) jest to metoda ułatwiająca pracę z grupą, proces uczenia. Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością.

Dzieci w Przedszkolu „Promyczek” objęte są opieką i pomocą specjalistów.Pomoc psychologa i logopedy skierowana jest również do Rodziców w formie indywidualnych konsultacji , porad a także warsztatów i spotkań.

LOGOPEDA Adriana Nowicka
Mowa dziecka w istotny sposób wpływa na całokształt jego rozwoju, jak również jego powodzenia przedszkolne i szkolne. Służy przede wszystkim do nawiązywania kontaktów społecznych. Pod koniec wieku przedszkolnego dziecko powinno mieć dobrze opanowany język, przynajmniej w takim stopniu, by pozwolił na poprawne komunikowanie się z otoczeniem. Konsekwencje wadliwej wymowy przejawiają się zarówno w sferze poznawczej jak i emocjonalnej, co dodatkowo utrudnia osiąganie sukcesów szkolnych. Młodszy wiek szkolny to właściwie ostatnia chwila na reakcję rodziców oraz nauczycieli, a także udzielenie pomocy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa diagnoza i terapia logopedyczna. Najlepiej jeśli pomoc logopedyczną trzyma dziecko jak najszybciej.

Logopeda w celu osiągnięcia sukcesów w terapii aktywnie współpracuje z nauczycielami oraz rodzicami.

Do głównych zadań i celów terapii logopedycznej należą:
• przywracanie mowy, która się nie wykształciła,
• kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej,
• doskonalenie wymowy już ukształtowanej,
• stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
• wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń

W celu ich realizacji tworzy się indywidualny program terapeutyczny dla każdego dziecka.

PSYCHOLOG Justyna Zdrojewska
W naszym przedszkolu psycholog wspomaga :
• DZIECI (4-5 latki ) – grupowymi warsztatami psychologicznymi wspierającymi rozwój emocjonalno – społeczny. Warsztaty te mają na celu:
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
– doskonalenie umiejętności nazywania emocji własnych i innych osób
– ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z „trudnymi” emocjami
– doskonalenie umiejętności przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad
– rozwijanie umiejętności stosowania się do poleceń, szczególnie tych, które są kierowane do grupy
– doskonalenie umiejętności współpracy w parach i w zespole
– wdrażanie do wyrażania i obrony własnego zdania
– podnoszenie samooceny dzieci i ich poczucia własnej wartości
– rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
– jasnego wyrażania swoich myśli i słuchania rozmówcy
• NAUCZYCIELI – w pracy opiekuńczo – wychowawczej
• RODZICÓW – spotkaniami na indywidualnych konsultacjach, a także prowadząc różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej (spotkania warsztatowe).

JĘZYK ANGIELSKI Edyta Poniewierska

Autorski program nauki języka angielskiego ‚My English Adventure!’

Celami programu są nauka przez zabawę oraz codzienna ekspozycja dzieci na język angielski w trakcie zajęć i nie tylko.

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela języka angielskiego z przygotowaniem pedagogicznym. Program wzbogacony jest o elementy z podręczników My First English Adventure, My English Adventure oraz Bugs World (wyłącznie jako pomoc dla nauczyciela), które są zgodne z nową podstawą programową języka angielskiego.

Program ‚My English Adventure!’ ma na celu naukę języka angielskiego dzieci w wieku 3-6 lat poprzez zabawę oraz codzienną ekspozycję na język, wykorzystując umiejętności młodych uczniów do przyswajania języka, dodatkowo je wzmacniając poprzez ćwiczenia oparte o metody TPR (Total Physical Response) oraz Multi-Sensory Approach.

Zajęcia typowo dydaktyczne trwają 30 minut, a pozostały czas przeznaczony jest na zabawę i konwersację w języku angielskim, podczas codziennych czynności każdego przedszkolaka tj. przy posiłku, myciu rąk, codziennej toalecie, zabawie w grupie, spacerach. Każdy dzień z językiem angielskim jest gwarancją wspaniałego przygotowania do późniejszej nauki języka angielskiego. Obecność anglisty przez cały dzień w przedszkolu i kontakt z” żywym” językiem sprawia naturalne jego przyswajanie.

Nauka języka obcego jest dużym wyzwaniem, a im większe zaangażowanie dzieci w zajęciach, tym lepsze są rezultaty. Dzieci same uczestniczą w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, np. plakatów, którymi dekorują sale. Dzieci od początku zajęć zbierają swoje prace do teczki, dzięki pochwałom oraz prostym pytaniom o to, co już dzieci potrafią, wprowadzony jest element świadomego uczenia się.

Małe dzieci uczą się nowej wiedzy całym sobą, angażując wszystkie zmysły, dlatego program języka angielskiego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka.

Codzienny kontakt dzieci z „żywym” językiem angielskim pozwala w naturalny sposób opanować obcy język.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, istnieje możliwość otrzymania materiałów z zajęć na płytach CD.