Program

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN.

W roku szkolnym 2019/2020 realizujemy program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” wydawnictwa MAC, autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaba-Żabińskiej.

Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” jest całkowicie zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. – Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356). Program jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym,

a zawarte w nim treści programowe są adresowane do wszystkich grup wiekowych,

z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci zdolnych.

Program „Wokół przedszkola” to publikacja nowatorska, ukierunkowana zarówno na dziecko – podmiot – jak i na zespół dziecięcy, czyli środowisko społeczne, a więc zakłada realizację potrzeb edukacyjnych każdego dziecka z osobna oraz potrzeb ogółu.

Właściwości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym, opisywane przez literaturę przedmiotu, są tylko wyznacznikami, a nie pewnikami, każde dziecko bowiem ma swój indywidualny kod rozwojowy, indywidualną ścieżkę rozwojową, wymaga więc odkrycia tych cech przez nauczyciela i zastosowania takiego programu, który w maksymalnym stopniu umożliwi dziecku wszechstronny rozwój.

Założenia pedagogiki integralnej Stefana Kunowskiego, do której odwołują się autorki programu, wskazują na dziecko jako podmiot procesu edukacyjnego ze wszystkimi prawami przynależnymi człowiekowi.

Dziecko postrzegane jako indywidualność ma z jednej strony prawo do współtworzenia

i kreowania procesu edukacyjnego, a z drugiej strony – prawo do bycia niedoskonałym, do popełniania błędów, własnego tempa pracy, lęków, odmowy itp.

Warto podkreślić koncepcję pedagogiczną prezentowaną przez autorki jako główną ideę programu: warstwicową koncepcję wychowania Stefana Kunowskiego, która obejmuje wszystkie obszary rozwoju i aktywności dziecka.

Całość rozwoju, według tej koncepcji, stanowi pięć warstw nakładających się na siebie:

– warstwa biologiczna,

– warstwa psychologiczna,

– warstwa socjologiczna,

– warstwa kulturologiczna,

– warstwa duchowa (światopoglądowa),

Według Stefana Kunowskiego każda warstwa ma swój czas rozwoju, wymaga odpowiednich czynników zewnętrznych, czyli wpływów wychowawczych, i dochodzi do dojrzałości w procesie scalania się, czyli integracji.

Realizując treści programowe pracujemy w oparciu o innowacyjne metody i autorskie programy:
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- (czytaj więcej…) metoda ta uczy współdziałania, kształtuje świadomość własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętność dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi. Wspomaga rozwój dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy. Kształtuje poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwija zaufanie do partnera.
• Kinezjologia edukacyjna Paul Dennison – (czytaj więcej…)gimnastyka mózgu zajmuje się ruchami, które zwiększają ilość połączeń nerwowych między prawą i lewą półkulą dzięki czemu poprawia się jakość pracy mózgu. Same tylko ruchy naprzemienne powodują, że przepływ informacji z jednej półkuli mózgowej do drugiej następuje 28 razy szybciej.
• Polisensoryczne – Metoda Dobrego Startu(czytaj więcej….) Celem metody jest kształcenie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Ćwiczenie przygotowują do nauki czytania i pisania. Metoda wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych i dotykowo – kinestetycznych.

Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej (to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Poprzez ruch uaktywniają się zmysły, dzięki którym poznajemy otaczający świat).
• Dziecięca matematyka Edyta Gruszczyk – Kolczyńska –(czytaj więcej…) „To jest piękna, odkrywcza zabawa a jednocześnie dokładnie określone ćwiczenia, podawane w przyjaznej formie (…). W edukacji matematycznej najważniejsze są emocje. ” (wywiad z prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńską, Wiedza i Życie nr 9/2001). Metoda zatem wspomaga rozwój umiejętności matematycznych i uczy dzieci radzenia sobie z emocjami.
• Pedagogika zabawy (czytaj więcej….) jest to metoda ułatwiająca pracę z grupą, proces uczenia. Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością.

Dzieci w Przedszkolu „Promyczek” objęte są opieką i pomocą specjalistów.Pomoc psychologa i logopedy skierowana jest również do Rodziców w formie indywidualnych konsultacji , porad a także warsztatów i spotkań.

LOGOPEDA Adriana Nowicka
Mowa dziecka w istotny sposób wpływa na całokształt jego rozwoju, jak również jego powodzenia przedszkolne i szkolne. Służy przede wszystkim do nawiązywania kontaktów społecznych. Pod koniec wieku przedszkolnego dziecko powinno mieć dobrze opanowany język, przynajmniej w takim stopniu, by pozwolił na poprawne komunikowanie się z otoczeniem. Konsekwencje wadliwej wymowy przejawiają się zarówno w sferze poznawczej jak i emocjonalnej, co dodatkowo utrudnia osiąganie sukcesów szkolnych. Młodszy wiek szkolny to właściwie ostatnia chwila na reakcję rodziców oraz nauczycieli, a także udzielenie pomocy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa diagnoza i terapia logopedyczna. Najlepiej jeśli pomoc logopedyczną trzyma dziecko jak najszybciej.

Logopeda w celu osiągnięcia sukcesów w terapii aktywnie współpracuje z nauczycielami oraz rodzicami.

Do głównych zadań i celów terapii logopedycznej należą:
• przywracanie mowy, która się nie wykształciła,
• kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej,
• doskonalenie wymowy już ukształtowanej,
• stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
• wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń

W celu ich realizacji tworzy się indywidualny program terapeutyczny dla każdego dziecka.

PSYCHOLOG Justyna Zdrojewska
W naszym przedszkolu psycholog wspomaga :
• DZIECI (4-5 latki ) – grupowymi warsztatami psychologicznymi wspierającymi rozwój emocjonalno – społeczny. Warsztaty te mają na celu:
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
– doskonalenie umiejętności nazywania emocji własnych i innych osób
– ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z „trudnymi” emocjami
– doskonalenie umiejętności przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad
– rozwijanie umiejętności stosowania się do poleceń, szczególnie tych, które są kierowane do grupy
– doskonalenie umiejętności współpracy w parach i w zespole
– wdrażanie do wyrażania i obrony własnego zdania
– podnoszenie samooceny dzieci i ich poczucia własnej wartości
– rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
– jasnego wyrażania swoich myśli i słuchania rozmówcy
• NAUCZYCIELI – w pracy opiekuńczo – wychowawczej
• RODZICÓW – spotkaniami na indywidualnych konsultacjach, a także prowadząc różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej (spotkania warsztatowe).